Mountain Glow

Mountain Glow, 24" x 24", oil on canvas SOLD